Šestihranné tyče

10 mm
Šestihranné tyče - CW307G, CuAl10Ni5Fe4

10 mm

Dimension

10 mm

DÉLKA

3 000,00 mm

Váha

≈ 0,66 kg/m

Skladem

Na dotaz

12 mm
Šestihranné tyče - CW307G, CuAl10Ni5Fe4

12 mm

Dimension

12 mm

DÉLKA

3 000,00 mm

Váha

≈ 0,95 kg/m

Skladem

Na dotaz

13 mm
Šestihranné tyče - CW307G, CuAl10Ni5Fe4

13 mm

Dimension

13 mm

DÉLKA

3 000,00 mm

Váha

≈ 1,11 kg/m

Skladem

Na dotaz

14 mm
Šestihranné tyče - CW307G, CuAl10Ni5Fe4

14 mm

Dimension

14 mm

DÉLKA

3 000,00 mm

Váha

≈ 1,29 kg/m

Skladem

Na dotaz

17 mm
Šestihranné tyče - CW307G, CuAl10Ni5Fe4 - Číslo materiálu: 1136227

17 mm

Dimension

17 mm

DÉLKA

3 000,00 mm

Váha

≈ 1,90 kg/m

Skladem

Na dotaz

19 mm
Šestihranné tyče - CW307G, CuAl10Ni5Fe4 - Číslo materiálu: 1112968

19 mm

Dimension

19 mm

DÉLKA

3 000,00 mm

Váha

≈ 2,38 kg/m

Skladem

Na dotaz

22 mm
Šestihranné tyče - CW307G, CuAl10Ni5Fe4

22 mm

Dimension

22 mm

DÉLKA

3 000,00 mm

Váha

≈ 3,19 kg/m

Skladem

Na dotaz

24 mm
Šestihranné tyče - CW307G, CuAl10Ni5Fe4 - Číslo materiálu: 1167425

24 mm

Dimension

24 mm

DÉLKA

3 000,00 mm

Váha

≈ 3,79 kg/m

Skladem

Na dotaz

27 mm
Šestihranné tyče - CW307G, CuAl10Ni5Fe4 - Číslo materiálu: 1049626

27 mm

Dimension

27 mm

DÉLKA

3 000,00 mm

Váha

≈ 4,80 kg/m

Skladem

Na dotaz

30 mm
Šestihranné tyče - CW307G, CuAl10Ni5Fe4 - Číslo materiálu: 1112075

30 mm

Dimension

30 mm

DÉLKA

3 000,00 mm

Váha

≈ 5,92 kg/m

Skladem

Na dotaz

Be social - follow us