Všeobecné obchodní a dodací podmínky

 

 

 

1. Obecná ustanovení
V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „NOZ“) se vydávají tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen “VODP”), které upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran, jež vzniknou v souvislosti nebo na základě Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. VODP se vztahují na všechny nabídky, prodeje a dodávky, pokud není písemně dohodnuto jinak. Ustanovení VODP jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud si Smluvní strany sjednají ve Smlouvě odchylná ujednání od VODP, mají tato odchylná ujednání přednost před ustanoveními VODP. Prodávající se zavazuje, že seznámí Kupujícího s VODP. Kupující uzavřením Smlouvy s Prodávajícím potvrzuje, že se seznámil se zněním VODP a přijímá je v plném rozsahu, jakož i, že se pro něj stávají závazné.
V rámci VODP se pojem “Prodávající” vztahuje na všechny společnosti skupiny ALUMECO, na jejich nástupce či dceřiné společnosti, které prodávají zboží kupujícímu a pojem “Kupující” se vztahuje na všechny klienty, kteří nakupují zboží od Prodávajícího. Kupující a Prodávající jsou společně označováni jako “Smluvní strany”, každý samostatně potom jako “Smluvní strana”. VODP se vztahují na případy, kdy Kupující je právnickou osobou, popř. je osobou, jež při uzavírání Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

2. Informace o zboží
Všechny informace o zboží (dále jen “Zboží”) a jeho specifikaci (včetně hmotnosti, rozměrů, kvality, technických a jiných údajů), které jsou uvedeny v katalozích, prospektech a dalších propagačních materiálech jsou určující a závazné pouze v rozsahu, ve kterém jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě uzavřené mezi Smluvními stranami. Ustanovení §1732 odst. 2 NOZ se neužije.

3. Vznik kupní smlouvy
Cenová nabídka je nezávazná a představuje výzvu Kupujícímu k provedení objednávky. Jestliže Prodávající učiní písemnou nabídku, která neobsahuje konkrétní čas k objednání Zboží, zaniká tato nabídka, neobdrží-li Prodávající objednávku Kupujícího do dvou týdnů od nabídky. Kupující může učinit objednávku písemně, ústně, elektronicky, popř. i jiným způsobem. Prodávající potvrdí objednávku Kupujícího písemně nebo elektronicky (dále také jen “Potvrzení objednávky”). Kupní smlouva (dále také jen “Smlouva”) mezi Prodávajícím a Kupujícím je na základě objednávky Kupujícího uzavřena buď (a) je-li potvrzení objednávky schválené pojišťovnou poskytující pojištění Prodávajícímu, je-li tak uvedeno v Potvrzení objednávky; nebo (b) je-li zasláno Potvrzení objednávky (k datu Potvrzení objednávky), pokud Potvrzení objednávky neobsahuje výhradu vyžadující souhlas pojišťovny nebo ujednání o jiném okamžiku uzavření Smlouvy. Dokud Smlouva není uzavřena výše uvedeným způsobem, neplynou Prodávajícímu z objednávky Kupujícího jakékoliv povinnosti.
Pokud má Kupující nějaké námitky vůči obsahu Potvrzení objednávky, musí je sdělit písemně, a to tak, aby je Prodávající obdržel nejpozději do týdne od Potvrzení objednávky.

4. Kvalita zboží
Veškeré zboží musí být v souladu s příslušnými evropskými standardy (EN) pro hliník (CEN/TC 132 "Hliník a slitiny hliníku") (dále jen "Normy EU"), které jsou uvedeny v popisu Zboží.
Zboží, které odpovídá Normám EU, odpovídá podmínkám Smlouvy.
Na žádost Kupujícího vydá Prodávající osvědčení, které potvrzuje, že Zboží je v souladu s Normami EU.
Osvědčení o původu vydané výrobcem bude Kupujícímu doloženo pouze tehdy, když se tak Strany výslovně dohodnou. Vydání osvědčení o původu se účtuje navíc k ceně objednaného Zboží, pokud se Strany nedohodnou jinak.
Kupující musí podle vlastních požadavků, schopností a znalostí vyhodnotit vhodnost objednaného Zboží pro vlastní účely a musí být plně odpovědný za to, že technická data, specifikace popisující Zboží, jeho součásti a všechny vlastnosti Zboží a materiálu určující jeho budoucí použití, jsou vhodné z hlediska požadavků Kupujícího, účelu zamýšleného použití a odpovídají jeho Objednávce. Pokud to bude sjednáno ve Smlouvě, bude ke Zboží přiložen certifikát. Prodávající zkontroluje, zda certifikát splňuje požadavky dodávky Zboží, ale nebude kontrolovat údaje uvedené v certifikátu.

5. Množství zboží
Celkové množství dodaného Zboží se může lišit o +/- 15% objednaného množství (váha, délka, šířka, jiné rozměry, fyzikální vlastnosti, atd.). Odchylka ve stanoveném rozmezí nemůže být považována za nedodržení Smlouvy. Výpočet váhy, počtu jednotek nebo délky musí být v souladu s požadavky platného práva a všeobecně přijímanou praxí. Náklady za veškeré výpočty, zkoušky, analýzy a podobně nese Kupující.

6. Ceny
Veškeré ceny podléhají změnám cen surovin, pomocných materiálů, změnám směnných kurzů, zvýšení nákladů na pracovní sílu nebo jiných výrobních nákladů, veřejných poplatků, daní či cel, změnám dodacích lhůt, změnám množství či specifikaci Zboží vyžádané Kupujícím, zpožděním způsobeným instrukcemi Kupujícího, nebo pokud Kupující neposkytne Prodávajícímu dostatek potřebných informací.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, pokud není výslovně dohodnuto jinak. K celkové ceně Zboží bude vždy připočtena daň z přidané hodnoty v příslušné zákonné výši. Použijí se ceny uvedené v cenové nabídce Prodávajícího, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Ve všech případech se konečné ceny vztahující se na konkrétní Objednávku Kupujícího, uvedou v Potvrzení objednávky.
Není-li uvedeno jinak, všechny náklady na dopravu hradí Kupující. Přepravní náklady musí být vždy fakturovány Kupujícímu a nemohou být hrazeny v hotovosti při převzetí. Obaly Zboží jsou účtovány zvlášť a na náklady Kupujícího, pokud není výslovně uvedeno, že již byly zahrnuty v ceně. Obaly mohou být vráceny pouze tehdy, pokud je to samostatně dohodnuto. Pokud není v Objednávce a v Potvrzení Objednávky uvedeno jinak, cena a dodání jsou uvedeny EXW (Incoterms 2010).

7. Platební podmínky
Prodávající musí obdržet platbu do data splatnosti faktury. Pokud takové datum nebylo určeno, musí být platba uhrazena v hotovosti při převzetí (na dobírku).
Nicméně, Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit plnění svých smluvních povinností (např. dodat Zboží, apod.), a to bez možnosti vztáhnout na něj sankce, pokud Kupující opakovaně nezaplatil nebo zpozdil platbu, anebo pokud Prodávající zjistí, že finanční situace Kupujícího a/nebo jeho platební schopnost se zhoršila, nebo že je jinak závažně ohrožena schopnost Kupujícího plnit jeho smluvní povinnosti. V takovém případě má Prodávající právo požadovat platbu předem, anebo může žádat zajištění řádného plnění povinností Kupujícího.
Prodávající bude pokračovat v pozastaveném plnění jeho povinností, pokud Kupující předem uhradí celou Kupní cenu, nebo Prodávajícímu poskytne přiměřené zajištění jeho plnění. Pokud Kupující neučiní výše uvedené v přiměřené lhůtě stanovené Prodávajícím, je Prodávající oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy. Pro případ prodlení s hrazením kupní ceny je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z kupní ceny za každý den prodlení. Tím nejsou dotčeny nároky Prodávajícího ohledně náhrady škody.
Pokud dojde k prodlení při platbách Kupujícího, má Prodávající právo, a to bez jinak ze Smlouvy nebo ze zákona plynoucích sankcí, pozastavit všechny další dodávky sjednané ve Smlouvě, odstoupit ode všech nenaplněných smluv a zmrazit všechny obdržené zálohy a/nebo je započítat oproti pohledávkám Prodávajícího.
Kupující není oprávněn započíst proti Prodávajícímu pohledávky, které nebyly písemně uznány, a není oprávněn zadržovat jakoukoliv platbu z důvodu vzájemných pohledávek.

8. Dodací podmínky
Dodávka se uskuteční ze sídla Prodávajícího jeho prostřednictvím či prostřednictvím třetí osoby. Prodávající určí dobu dodání dle svých zkušeností a vlastního odhadu s přihlédnutím k požadavkům obsaženým ve Smlouvě. V případě, že Kupující požádá (z jakéhokoliv důvodu) o pozdržení dodávky Zboží, všechny náklady s tím spojené (včetně např. skladného) hradí Kupující.
Má-li Kupující povinnost obstarat jakoukoliv dokumentaci, povolení nebo schválení nebo zaplatit první platbu za zboží, nemůže být dodací lhůta stanovena před splněním těchto povinností.
Prodávající splnil své povinnosti včas tehdy, dodal-li zboží ve lhůtě 60 dní od uzavření Smlouvy. V takovém případě není důvod pro žádné sankční kroky, pokud nebylo výslovně určeno jinak. Každá ze stran je však oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, že prodlení přesáhne tři měsíce, přičemž takovéto odstoupení nebude mít za následek žádné sankce nebo povinnosti druhé strany, pokud není dohodnuto jinak. Předchozí zpoždění dodávek nijak neoslabuje povinnost Kupujícího přijmout další dodávky Zboží.

9. Ukončení a změny Smlouvy
V případě odstoupení od Smlouvy a/nebo zrušení dodání Zboží, je Kupující povinen buď zaplatit Prodávajícímu plnou cenu Zboží a všechny související náklady (včetně dopravy, nákladů na balení, atd.), nebo je povinen kompenzovat veškeré náklady a škody, které Prodávající utrpěl v důsledku odstoupení.
Pokud Prodávající již vystavil Potvrzení objednávky, musí být jakákoliv změna Objednávky (specifikace Zboží, ceny, platebních podmínek, aj.) písemně dohodnuta Smluvními stranami.

10. Převzetí Zboží
Po obdržení dodávky Zboží, je Kupující povinen neprodleně provést pečlivou prohlídku Zboží a přijmout je, je-li zboží v souladu se specifikací uvedenou v Potvrzení objednávky a/nebo ve Smlouvě, při dodržené tolerancí ohledně množství, jak je uvedeno v části 5, jakož i podmínek kvality.
Má se za to, že Kupující pečlivě prohlédnul zboží při jeho dodání, pouze tehdy, pokud otevře balení veškerého zboží a zkontroluje zboží podrobným a pozorným způsobem.
Veškeré náklady na převzetí dodávky (včetně nákladů na kontrolu, vykládání a atd.), jsou nákladem Kupujícího.
V případě, že Kupující po obdržení Zboží nezjistí žádné zjevné vady Zboží, má se za to, že Kupující Zboží přijal, a že výrobky jsou plně v souladu s jejich specifikací, tolerancí jejich množství a podmínek kvality. Všechny zjevné vady Zboží, jakož i nedostatky v množství, které překročí stanovené meze tolerance, musí být uvedeny na dokladu o dodání Zboží. V případě neexistence takového oznámení, se má za to, že neexistují žádné takové zjevné vady a nedostatky, a pozdější nároky nebudou akceptovány. Poté, co Kupující převezme zboží, přechází odpovědnost za ztrátu nebo poškození Zboží na Kupujícího (např. z důvodu nevyhovujících podmínek skladování, nevhodného použití, atd.). Škoda, které byla způsobena na Zboží po jeho převzetí, nemůže být považována za vadné dodání Zboží ze strany Prodávajícího.

11. Odpovědnost za vady
V případě, že Kupující zjistí jakékoliv zjevné vady Zboží nebo nedostatky v množství či kvalitě, je povinen zaznamenat tuto skutečnost v dokumentu o dodání Zboží a specifikovat povahu vady (neshody v kvalitě nebo množství) v písemném oznámení (reklamaci).
Skryté vady musí být oznámeny ihned po jejich objevení popisem skryté vady v písemném oznámení (reklamaci), které musí být předloženo nejpozději do lhůty stanovené v tomto oddílu. Po obdržení písemného oznámení (reklamace), v případě, že Prodávající souhlasí s vadami v něm uvedenými, Prodávající podle svého uvážení buď:
a) odstraní vady v přiměřené době; nebo
b) poskytne náhradní Zboží na původní místo doručení v rámci
přiměřené lhůty; nebo
c) uhradí Kupujícímu cenu Zboží a odůvodnitelné náklady vzniklé Kupujícímu při nakládání s vadným Zbožím.
V případech a) a b), vadné Zboží zůstává majetkem Prodávajícího.
V případě, že se Prodávajícímu nepodaří odstranit vady nebo nahradit Zboží v přiměřené lhůtě, je Kupující oprávněn:
a)ukončit Smlouvu; nebo
b)požadovat snížení Kupní ceny v rozsahu odpovídajícím vadě; nebo
c)požadovat náhradu škody podle obecných pravidel platných právních předpisů.
V případě, že Kupující nedoručí písemné oznámení (reklamaci) o skryté vadě Prodávajícímu do 6 měsíců ode dne dodávky Zboží, nemůže již později namítat žádné závady. V případě, že došlo k odstranění vad nebo byla provedena náhradní dodávka, nemůže být odpovědnost Prodávajícího za vady rozšířena na více než 1 rok od data dodání Zboží. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující o vadě věděl, sám ji způsobil (např. špatným skladováním, používáním k jinému účelu než ke kterému bylo Zboží určeno, apod.) nebo pokud k ní došlo přirozeným opotřebením zboží.

12. Výhrada vlastnictví
Na kupujícího přechází všechna vlastnická práva ke Zboží momentem zaplacení kupní ceny Zboží Prodávajícímu anebo subjektu k zaplacení určenému (např. dopravci). Po dobu, po kterou zůstává předmět koupě ve vlastnictví Prodávajícího z titulu výhrady vlastnictví je vyloučeno zcizení, zástava, pronájem, jakékoli postoupení práv z kupní smlouvy třetím osobám, zpracování a úpravy Zboží.
Kupující je povinen Zboží, které je předmětem výhrady vlastnictví, řádně uschovat a udržovat jeho jakost a kvalitu do doby, než bude provedena platba.

13. Omezení odpovědnosti
Odpovědnost Prodávajícího za veškeré nároky vznikající na základě nebo v souvislosti se Smlouvou nebo s dodáním Zboží nesmí být vyšší než 15% z kupní ceny dodaného Zboží.
Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli následné a nepřímé škody, včetně, ale nikoli jen, ztráty zisku či výroby nebo škodu vyplývající z nebo v souvislosti se Smlouvou. Strany jsou zbaveny odpovědnosti za škody, k nimž došlo v důsledku neplnění nebo nesprávného plnění Smlouvy, pokud takové neplnění nebo nesprávné plnění nastalo vzhledem k okolnostem, které nebylo možno rozumně očekávat (dále jako „vyšší moc“), jako jsou: požár, bouře, výbuchy, přírodní katastrofy, války vyhlášené i nevyhlášené, neočekávané vojenské akce, hrozba války, nucená správa, devizové kontroly, nepokoje a občanské nepokoje, nedostatek dopravních možností, obecný nedostatek zboží, omezení paliva, částečné nebo úplné zhroucení strojů, zákonů, příkazů nebo nařízení vlády, rozhodnutí nebo směrnic institucí EU, stávky, výluky nebo jiné akce dělníků, zákazy vývozu a/nebo dovozu, nebo jiné příčiny, která jsou mimo přiměřenou kontrolu Prodávajícího nebo jiných třetích osob, které se podílejí na zpracování nebo dodání Zboží.
Okolnosti vyšší moci, k nimž došlo před tím, než byla dána cenová nabídka (či byla uzavřena Smlouva), mají za následek vyloučení odpovědnosti, pokud nebylo možné předvídat jejich vliv na plnění Smlouvy v době, kdy se jednalo. Smluvní strana, u které k okolnostem vyšší moc došlo, je povinna o nich informovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o ní dověděla, jinak odpovídá za způsobenou škodu v plném rozsahu. Pokud dojde ke zpoždění v dodávce Zboží kvůli výskytu některé z výše uvedených podmínek, prodlužuje se dodací lhůta o dobu trvání příslušné okolnosti. Nicméně, obě strany, jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud taková okolnost trvá déle než 3 měsíce, a to bez jakýchkoliv sankčních následků. Toto ustanovení platí bez ohledu na to, zda okolnost nastane před nebo po uplynutí sjednané dodací lhůty.

14. Odpovědnost za Zboží
Prodávající nese odpovědnost za zranění osob podle obecně platných právních norem.
Prodávající nenese odpovědnost za škody, které jsou způsobené Zbožím v době, kdy je Zboží v držení Kupujícího nebo třetí strany.
Prodávající neodpovídá ani za škodu na výrobcích vyráběných Kupujícím nebo třetí stranou, nebo na výrobcích, které obsahují Zboží prodávané Prodávajícím. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli následné a nepřímé škody, včetně, ale nikoli jen, ztráty na zisku či na výdělku. Do té míry, do které může Prodávajícímu vzniknout odpovědnost za Zboží vůči třetí osobě, je Kupující povinen odškodnit Prodávajícího ve stejném rozsahu, v jakém je odpovědnost Prodávajícího omezena v souladu s výše uvedeným. Jestliže třetí strana vznese vůči jedné ze smluvních stran nárok z odpovědnosti za škodu v souladu s tímto článkem VODP, je dotčená strana povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé straně.


15. Porušení práv duševního vlastnictví
Kupující nezískává zakoupením Zboží licenci k užití ochranných známek nebo značek, kterými je Zboží opatřeno. Bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nemůže Kupující dále využít k výrobě produktů ochranné známky nebo značky, a to zejména k reklamním účelům.
Prodávající si vyhrazuje veškerá práva, včetně autorských ke Zboží, vzorkům, ilustracím, kresbám a dalším dokumentům, stejně jako k nástrojům, které obsahují raznice, tiskové válce a tvarové formy, vyvinuté Prodávajícím. V případě, že výrobek byl vyráběn a prodáván Prodávajícím dle výkresů nebo jiným specifikací Kupujícího, odškodní Kupující Prodávajícího za všechny škody, sankce, náklady a výdaje ve vztahu k nárokům vyplývajícím z porušení jakéhokoliv patentu, autorského právo nebo ochranné známky při takovéto výrobě.
V případě, že Prodávající vyrobí Zboží podle výkresů a specifikací označených Kupujícím jako důvěrné, zachová Prodávající mlčenlivost o těchto výkresech a specifikacích a nesmí je bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího, zveřejnit třetím stranám (s výjimkou případů, kdy je to nutné pro plnění smlouvy). Povinnost mlčenlivosti Prodávajícího podle tohoto ustanovení zůstává v platnosti tak dlouho, dokud Prodávající dodává zboží Kupujícímu, a poté po dobu tří let.

16. Lisovací nástroje a další
Náklady na vývoj a výrobu speciálních lisovacích nástrojů, forem a podobných pomůcek (dále jen Speciální nástroje), nese Kupující. Kupujícímu náleží výlučné právo užití těchto Speciálních nástrojů atd. Vlastnické právo na Kupujícího nepřechází, ani nemá právo požadovat dodání těchto Speciálních nástrojů po Prodávajícím nebo po subdodavatelích Prodávajícího. Speciálních nástroje jsou uchovány po dobu 36 měsíců od poslední výrobní šarže. Po uplynutí této doby je Prodávající a jeho subdodavatelé oprávněn se Speciálními nástroji dále nakládat bez předchozího upozornění.


17. Vrácení zboží
Vrácené Zboží bude přijato pouze, pokud je to výslovně dojednáno s Prodávajícím. Není-li dohodnuto jinak, lze Zboží přijmout zpět pouze, pokud je nepoškozené a je-li v původním, neporušeném obalu.


18. Rozhodné právo a řešení sporů
Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím dle konkrétní Smlouvy, popř. dle VODP se řídí českým právem.

Veškeré spory mezi Prodávajícím a Kupujícím vyplývající z konkrétní Smlouvy, popř. z VODP mohou být mimo jiné rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Sudiště je Brno. Pokud se některá ze Smluvních stran rozhodce řešit spor podáním žaloby k civilnímu soudu, sjednávají Smluvní strany místní příslušnost soudu v Brně,

Rozhodným právem je právo České republiky. Tímto právním řádem se bude řídit každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím (včetně těchto VOP).
Veškeré spory vzniklé mezi smluvními stranami budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Sudištěm je Brno. Prodávající je oprávněn obrátit se i na řádný soud.

19. Ostatní
Kupující nesmí postoupit nebo převést žádnou část svých práv a povinností.

SPECIÁLNÍ USTANOVENÍ PRO PŘESHRANIČNÍ DODÁVKY ZBOŽÍ

20. Dodání Zboží do členského státu EU
Kupující je povinen převzít Zboží dodané z ČR do členského státu EU okamžitě poté, co nabude právo se Zbožím nakládat. Povinnost převzít zboží je řádně splněna tehdy, když Kupující převezme Zboží svojí vlastní dopravou nebo na základě objednávky prostřednictvím třetí osoby vystupující jménem Kupujícího. Povinnost převzít zboží není řádně splněna, jestliže Zboží převezme zákazník Kupujícího nebo jiný subjekt, který nejedná na základě objednávky Kupujícího.
Kupující je povinen poskytnout ve lhůtě 30 dnů od Dodávky Zboží tyto dokumenty:
a)kopie řádně vyplněných nákladních listů pro mezinárodní přepravu Zboží; a
b)dokumenty potvrzující objednávku přepravních služeb nebo platbu za tyto služby.
Kupující je povinen převést právo nakládat se zbožím (v rámci převodu vlastnického práva) mimo území ČR. Respektive, Kupující je povinen nepoužívat podmínky Incoterms EXW, FAS, FCA nebo FOB s odkazem na místo nebo adresu v ČR při dalším prodeji Kupujícím nabytého Zboží.
Pokud je mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednána kupní smlouva, vylučují Smluvní strany dle čl. 6 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží použití této Úmluvy s výjimkou čl. 12 Úmluvy.

21. Dodávka Zboží do nečlenského státu EU
Kupující je povinen převzít Zboží dodané z EU okamžitě poté, co Kupující nabude právo se Zbožím nakládat. Tato povinnost se považuje za řádně splněnou, pokud Kupující převezme Zboží svou vlastní dopravou nebo najme třetí osobu, která převezme Zboží jménem Kupujícího a na základě jeho objednávky. Tato povinnost se nepovažuje za řádně splněnou, jestliže Zboží z území EU převezme zákazník Kupujícího nebo jiný subjekt, který nejedná na základě objednávky Kupujícího.
Kupující je povinen poskytnout ve lhůtě 30 dnů od Dodávky Zboží tyto dokumenty:
a)kopie řádně vyplněných nákladních listů pro mezinárodní přepravu Zboží; a
b)dokumenty potvrzující objednávku přepravních služeb nebo platbu za tyto služby.
Kupující je povinen převést právo nakládat se zbožím (v rámci převodu vlastnického práva) mimo území EU. Respektive, Kupující je povinen nepoužívat podmínky Incoterms EXW, FAS, FCA nebo FOB s odkazem na místo nebo adresu v EU při dalším prodeji Kupujícím nabytého Zboží.
Pokud je mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednána kupní smlouva, vylučují Smluvní strany dle čl. 6 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží použití této Úmluvy s výjimkou čl. 12 Úmluvy.